Centrum Edukacji Zdrowotnej to wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy, oferujące profesjonalną pomoc w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Do Państwa dyspozycji oddajemy zespół specjalistów współpracujących na co dzień z ośrodkami akademickimi i jednostkami badawczymi.

Karolina Borek

Psycholog, Psychoterapeuta
czytaj więcej

Psycholog, Psychoterapeuta

Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej oraz terapii indywidualnej krótko i długoterminowej dzieci w wieku szkolnym, młodzieży i młodych dorosłych.

Pracuje w podejściu Poznawczo-Behawioralnym oraz EMDR (leczenie traumy prostej i złożonej). W swojej pracy zajmuje się między innymi osobami mającymi problemy relacyjne, z depresją, lękami i fobiami, niskim poczuciem własnej wartości. Prowadzi również terapię zaburzeń osobowości oraz zaburzeń odżywiania.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR oraz European Society for Trauma and Dissociation (ESTD).

DOŚWIADCZENIE
Doświadczenie w pracy z Pacjentami zdobywała na Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w MSCZ im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie oraz na Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim-Drewnica. Aktualnie pracuje również w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, w Centrum Psychoterapii CBTherapy oraz w Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym Orpea w Konstancinie-Jeziorna.

WYKSZTAŁCENIE
Absolwentka Psychologii o specjalności Klinicznej Uniwersytetu SWPS. Obecnie uczęszcza do czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS gdzie zdobywa kompetencje psychoterapeuty CBT. Ukończyła szkolenie terapeuty EMDR w ramach Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.

Kinga Bystrek

psychoterapeuta dorosłych, par i rodzin
czytaj więcej

Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta.

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi oraz z parami i rodzinami.

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w ramach Kolegium MISH (2008).

Odbyła 5-letnie całościowe szkolenie z psychoterapii, prowadzone przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CMUJ w Krakowie (2015).

Ukończyła 4-letnią podyplomową specjalizację w dziedzinie psychologii klinicznej (2019).

Absolwentka Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (2008).

Od 2016 r. systematycznie uczestniczy w spotkaniach seminaryjno-superwizyjnych prowadzonych przez S. Ruszczyńskiego i M. Morgan, psychoanalityków par związanych z kliniką Tavistock w Londynie (www.psychoterapeucipar.pl).

Doświadczenie w pracy klinicznej i psychoterapeutycznej zdobywała podczas licznych staży w oddziałach psychiatrycznych i somatycznych, w poradniach i w hospicjum.

Pracowała w ITACE- Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych (2008-2012), w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer (2011-2012) oraz w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej Curie (2012-2014).

Od 2015 r. pracuje w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Prowadzi wykłady i warsztaty umiejętności psychologicznych dla lekarzy, pielęgniarek oraz firm prywatnych.

Małgorzata Grzejszczak

psychoterapeuta, psychoonkolog
czytaj więcej

Pracuje w Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie od kilkunastu lat.  

Zajmuje się pacjentami chorymi somatycznie oraz osobami przeżywającymi kryzysy życiowe, trudności adaptacyjne, depresje, lęki, żałobę po stracie bliskich.  

Prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoonkologiczne, interwencje kryzysowe, psychoterapię indywidualną.  

Pracuje w podejściu integracyjnym łącząc terapię humanistyczną z elementami kierunków poznawczo-behawioralnego i psychodynamicznego . Sposób pracy dostosowuje do potrzeb pacjenta.  

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach. 

Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie; Wydział Psychologii, kierunek: Społeczna Psychologia Kliniczna. Kurs Pomocy Psychologicznej oraz Szkołę Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji  Psychologicznej Intra rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. 

Ukończyła studia podyplomowe z Psychologii Klinicznej.  

Jest w trakcie szkolenia do uzyskania specjalizacji z Psychologii Klinicznej Chorób Somatycznych.  

Prowadzi wykłady oraz warsztaty dla personelu medycznego z zakresu komunikacji, profilaktyki i promocji zdrowia.  

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Iwona Sajór

Dietetyk
czytaj więcej

Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, obecnie doktorantka Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od 2005 r. pracuje w Instytucie Żywności i Żywienia im. prof. A. Szczygła w Warszawie (Zakład Dietetyki i Żywienia Szpitalnego z Kliniką Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii), obecnie na stanowisku Kierownika Pracowni Prewencji i Leczenia Żywieniowego Nowotworów.

Od 2008 r. prowadzi konsultacje dietetyczne, warsztaty i pogadanki z zakresu dietoprofilaktyki i dietoterapii różnych schorzeń, m.in.: nadwagi i otyłości, niedożywienia, chorób przewodu pokarmowego, nowotworów złośliwych (profilaktyka pierwotna i wtórna, żywienie w trakcie leczenia onkologicznego), zaburzeń odżywiania, nadciśnienia tętniczego i innych chorób układu sercowo-naczyniowego, dyslipidemii, cukrzycy typu 1 i 2, cukrzycy ciężarnych, chorób tarczycy, osteoporozy, choroby zwyrodnieniowej stawów, celiakii i nietolerancji glutenu, alergii pokarmowych, kamicy nerkowej, chorób neurodegeneracyjnych. Zajmuje się również modyfikacją nieprawidłowych nawyków żywieniowych osób zdrowych, w tym: dzieci i młodzieży, dorosłych i w starszym wieku, kobiet w ciąży (przygotowanie do ciąży, okres ciąży i karmienia), osób o zwiększonej aktywności fizycznej i sportowców.

Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i rozdziałów w podręcznikach (m.in. w: Praktyczny Podręcznik Dietetyki, Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja, Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach, Seria Wydawnicza PZWL „Instytut Żywności i Żywienia zaleca”).

Prowadzi wykłady, ćwiczenia i praktyki dla studentów kierunku Dietetyka na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz wykłady i warsztaty dla słuchaczy Studiów Podyplomowych Instytutu Żywności i Żywienia z zakresu żywienia w chorobach nowotworowych na kierunku Poradnictwo dietetyczne – postępy w żywieniu człowieka.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dietetyki, regularnie bierze udział (czynny i bierny) w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych dotyczących żywności i żywienia, chorób żywieniowo zależnych, standardów postępowania żywieniowego.

Zuzanna Suchecka

psycholog dziecięcy, psycholog, terapeuta
czytaj więcej

Absolwentka Studiów Magisterskich z Psychologii oraz Studiów Podyplomowych z Przygotowania Pedagogicznego na Uniwersytecie SWPS  w Warszawie. Ukończyła szkolenie I stopnia TSR w Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz w trakcie podyplomowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowym w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu.

Posiada certyfikat terapeuty metody przetwarzania słuchowego Tomatis wydanego przez Centrum Audio-Psycho-Fonologii ESPACE oraz duże doświadczenie w prowadzeniu tej terapii.

Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in.  w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza na oddziale uzależnień, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w trakcie pracy w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie oraz innych placówkach. Specjalizuje się w psychologii dziecięcej. Prowadzi terapie psychologiczno – pedagogiczne dla dzieci z trudnościami ( ADHD, ODD, ZA, ASD ), pomaga radzić im sobie z emocjami, pracuje nad zwiększeniem u nich koncentracji i uwagi. Ma znakomity kontakt z małymi pacjentami.

Udziela wsparcia rodzicom, oferując im konsultacje wychowawcze czy poradnictwo psychologiczne. Ponadto zajmuje się psychoedukacją rodziców. Pracuje również z młodzieżą i dorosłymi. Pomaga w zakresie: kryzys osobisty ( zdrada, rozwód, rozstanie z partnerem, śmierć osoby bliskiej, ciężka choroba ),kryzys zawodowy ( utrata pracy, degradacja, utrata dobrego imienia ),doświadczenia traumatyczne ( przemoc fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, przedłużająca się żałoba i trudności z jej przeżywaniem),inne trudności życiowe ( m.in. problem z tworzeniem bezpiecznych relacji, wchodzeniem w związki, brakiem akceptacji siebie, obniżonym nastrojem ).

Udziela również konsultacji i porad w sprawach około rozwodowych, ofiarom przemocy, osobom znajdującym się w toksycznych związkach lub relacjach z bliskimi.

Ewelina Szpilka

Psychoterapeuta, Psychodietetyk, Coach Zdrowia
czytaj więcej

Specjalizuje się w psychoterapii prowadzonej w nurcie poznawczo – behawioralnym. Prowadzi konsultacje psychologiczne, konsultacje okołorozwodowe, psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży.

 

Absolwentka Wydziału Psychologii Społecznej Uniwersytetu SWPS, studiów podyplomowych – Konflikty w rodzinie i mediacje rodzinne / Psychodietetyka / Coaching zdrowia / Psychosomatyka i somatopsychologia. Ukończyła 4 letnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Szkole Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Centrum CBT. Przynależy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia.

Pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów. Doświadczenie zawodowe zdobywała na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Mazowieckim Centrum Zdrowia w Pruszkowie oraz w Akademickim Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Zawodowego Uniwersytetu SWPS.

W Centrum Praw Kobiet prowadziła krótko i długoterminową psychoterapię kobiet doświadczających przemocy psychicznej, fizycznej i ekonomicznej. Uczestniczyła w dwuletnim stażu szkoleniowym – Pomoc psychologiczna i profilaktyka dla młodzieży. Odbyła szkolenie w Instytucie Psychologii Zdrowia w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Lena Zielska

psycholog, psychoterapeuta, interwent kryzysowy, diagnosta
czytaj więcej

Prowadzi:

 • konsultacje psychologiczne,
 • psychoterapię indywidualną,
 • terapię par i małżeństw.

Zajmuje się także interwencją w przypadku kryzysów życiowych oraz kliniczną diagnozą psychologiczną i opiniowaniem.

Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi, doświadczającymi:

 • kryzysów rozwojowych,
 • problemów tożsamościowych,
 • trudności w związkach i relacjach.

Problematyka klientów, którym udziela pomocy, to także:

 • zaburzenia depresyjne, lękowe i osobowości,
 • przemoc, doświadczenia traumatyczne, strata i żałoba,
 • bezsenność, przewlekły stres,
 • problemy studenckie i zawodowe,
 • niepełnosprawność.

Absolwentka Psychologii Klinicznej, studiów podyplomowych z Diagnozy Psychologicznej oraz Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej. Aktualnie uczestniczy w procesie szkoleniowym w Szkole Terapii Gestalt, przygotowującym do uzyskania międzynarodowej certyfikacji EAGT (European Association for Gestalt Therapy) oraz rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Przez wiele lat związana z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym, gdzie udzielała wsparcia psychologicznego studentom i pracownikom, prowadziła szkolenia, tworzyła programy edukacyjne na temat zdrowia psychicznego i wsparcia osób z niepełnosprawnością. Jest członkiem zespołu Służby Psychologów Interwencji Kryzysowej na Lotnisku Chopina.  Pracuje w gabinecie w Warszawie oraz w Kielcach.

Pracę poddaje regularnej superwizji.

Prywatnie wegetarianka, miłośniczka literatury i jogi, nurek.

oferta:

cennik:

SPECJALISTA PSYCHOTERAPEUTA
Pierwsza wizyta (50 min.)
150 zł
Psychoterapia indywidualna (50 min.)
130 zł
Psychoterapia dziecięca (50 min.)
130 zł
Interwencja kryzysowa (50 min.)
150 zł
Konsultacja około rozwodowa (50 min.)
210 zł
Psychoterapia rodzinna (80 min.)
220 zł
Psychoterapia małżeńska, par (50 min.)
170 zł
Psychoterapia małżeńska, par (80 min.)
220 zł
TERAPIA TOMATISA
Diagnoza + opinia
240 zł
I etap 30h (15 dni x 2h)
2500 zł
II etap 15h (7 dni x 2h, 1 dzień x 1 h)
1500 zł
III etap 15 h (7 dni x 2h, 1 dzień x 1 h)
1500 zł
SPECJALISTA DIETETYK
Konsultacja dietetyczna (50 min.)
150 zł
Konsultacje dietetyczne - skype (50 min.)
130 zł
Plan żywieniowy 10 dniowy
300 zł

współpracujemy z:pracujemy z:

aktualności:

1 kwietnia 2020 r. - Centrum Edukacji Zdrowotnej działa w trybie on-line.

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie Naszych Pacjentów oraz Pracowników – od 1 kwietnia Specjaliści Centrum Edukacji Zdrowotnej konsultują on-line.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z recepcją: tel. 606 908 388, biuro.primopro@gmail.com

lub

rejestracji na portalu: https://www.znanylekarz.pl/placowki/centrum-edukacji-zdrowotnej

2 stycznia 2020 r. - Nowość - Terapia Tomatisa

Trening uwagi słuchowej prof. Tomatisa ma na celu wyćwiczenie i usprawnienie zdolności słuchania w sposób efektywny i zorganizowany. Ćwiczenia stymulują centralny system nerwowy, a zwłaszcza te ośrodki kory mózgowej, które odpowiadają za sprawne funkcjonowanie naszego organizmu. Usprawnienie uwagi słuchowej prowadzi do zwiększonej wydajności recepcyjnej mózgu i lepszej percepcji bodźców. Jest to program stymulacji słuchowej mający na celu przezwyciężenie zaburzeń uwagi słuchowej i poprawę umiejętności komunikacji. Celem tej metody jest wspieranie funkcji ucha, poprawa koncentracji, zdolności komunikacji – poprawa zachowań społecznych, jakości uczenia się, rozwijanie zdolności nauki języków obcych, zwiększanie kreatywności. 

kontakt

ul. Nowoursynowska 143K lok. U2 nr domofonu 313 (wejście również od ul. Rosoła). 02-776 Warszawa

przez telefon: 22 401 2 801, + 48 606 908 388

CENTRUM EDUKACJI ZDROWOTNEJ

Akceptujemy karty płatnicze

Skontaktuj się z nami telefonicznie jeśli nie znajdziesz dogodnego terminu do wybranego specjalisty lub potrzebujesz wsparcia przy umówieniu wizyty.